Leerlingenbegeleiding

In onze school wordt veel aandacht besteed aan het "zich goed voelen" van de leerlingen.

Als wordt opgemerkt dat de schoolresultaten negatief beïnvloed worden door persoonlijke moeilijkheden, wordt via gesprekken en hulpverlening steun gegeven.
Dit komt tot stand in samenwerking met de ouders.

Zorg voor de leerlingen betekent ook het handhaven van een duidelijk orde- entuchtsysteem: een school hoeft geen saaie bedoening te zijn, maar orde is een
voorwaarde voor efficiënte vorming. Het overtreden van de regels wordt dan ook consequent aangepakt. De school kiest er wel voor te werken binnen een herstelgerichte aanpak.
Dat betekent dat erin dergelijke omstandigheden er eerst aan het herstel gewerkt wordt tussen alle partijen die in het conflict betrokken zijn. De eventuele sanctie hangt dan af van de bereidheid om aan herstel te werken en de mate waarin herstel bereikt wordt

De ouders worden nauwkeurig ingelicht over afwezigheden, telaatkomen e.d.

Een brede basiszorg:

Als school zetten we sterk in op een brede basiszorgdie voor alle leerlingen gelijk is. De klastitularis is voor de leerlingen de spilfiguur tussen directie, zorgteam, CLB en alle andere ondersteunende diensten. Hij/zij staat gedurende het volledige schooljaar in nauw contact met de klas.

Een Individueel leerbegeleidingssplan:

Voor wie een leerstoornis heeft, stelt de school een individueel leerbegeleidingsplan op aan de hand van zijn of haar specifieke (leer)noden die verder gaan dan wat de brede basiszorg van de school voorziet. Daarover overleggen we met de ouders en met de leerling zelf over wat hij/zij wil.

De eerstelijnsbegeleiding:

De klastitularis is het eerste aanspreekpunt van de leerlingen. Zij kunnen bij hem terecht als ze vragen hebben over hun studierichting en studiemethodes, als ze problemen ervaren met klasgenoten, enzovoort.
Alle leraren van een leerling hebben een centrale rol in de begeleiding van die leerling.
De klastitularis bespreekt met de leerlingen de houding van leerlingen en de sfeer in de klas.
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een proactieve cirkel. Op de eerste schooldag werd deze werkvorm al toegepast in verschillende klassen.

De klastitularis volgt ‘zijn’ leerlingen die een individueel leerbegeleidingsplan of handelingsplan hebben op.