top of page

ONZE SCHOOL >

ERASMUS+

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

91984164_2712082265556776_45270252208164

BUITENLANDSE STAGE
ERASMUS+ voltijds

erasmus-logo.png

VET-charter & Accreditatie

Het Ensorinstituut stuurt al sinds 2007 laatstejaarsleerlingen op buitenlandse stage met steun van Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie.

Onze school ontving daarvoor in maart 2018 het VET-CHARTER. Dit is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan scholen die volgens Erasmus+ een goede reputatie hebben opgebouwd inzake het organiseren van buitenlandse stages.

Eind 2020 werd ook onze accreditatieaanvraag goedgekeurd. Dit is een soort van langetermijnovereenkomst tussen het Ensorinstituut en Erasmus+ waardoor we al zeker zeker tot 2027 dit project kunnen blijven verderzetten.

Buitenlandse stages

Al onze laatstejaarsleerlingen krijgen de kans om op buitenlandse stage te gaan en daarvoor werken we samen met partnerscholen in Finland en Portugal of met een eigen uitgebouwd netwerk van bedrijven in Italië en Spanje.

  • Finland: Podiumtechnieken; Kunst & Creatie

  • Portugal: Restaurant & Keuken, Toerisme

  • Italië: Haarzorg, Schoonheidsverzorging en Mode

  • Spanje: Commerciële en Bedrijfsorganisatie; Onthaal, Organisatie & Sales; Applicatie & Databeheer

 

Aan de hand van een motivatieportfolio en –gesprek overtuigen de leerlingen een jury van hun enthousiasme en motivatie. Daarna zijn ze klaar voor een uniek avontuur zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Hun rugzakje wordt gevuld met een fantastische ervaring in hun vakgebied maar daarnaast is de buitenlandse stage een enorme levenservaring! De leerlingen oefenen een vreemde taal, ze snuiven een andere cultuur op, ze moeten zelfstandig maar ook samen leven en werken, ze moeten zelfredzaam zijn en initiatief nemen, …

Kortom: de leerlingen worden klaargestoomd voor de Europese arbeidsmarkt waardoor het Erasmus+-project een meerwaarde geeft aan zowel hun opleiding als hun persoonlijke ontwikkeling!

Jobshadowing en cursussen

We organiseren niet alleen buitenlandse stages voor onze leerlingen maar ook onze leerkrachten sturen we graag op jobshadowing of een buitenlandse cursus zodat ook zij  hun blik kunnen verruimen, hun vakkennis kunnen vergroten en hun didactisch aanbod kunnen uitbreiden. Dat past volledig binnen de professionaliseringsstrategie van onze school.

Ontvangende partner

We sturen graag onze leerlingen en leerkrachten naar het buitenland maar ondertussen profileren we ons ook graag als ontvangende school voor onze buitenlandse partners. Leerlingen en leerkrachten van onze partnerscholen in het buitenland zijn meer dan welkom om bij ons een kijkje te komen nemen of een stage te doen op onze school en bij onze stageplaatsen uit ons netwerk.

ERASMUS+

erasmus-logo.png

VET Charter & Accreditation

The Ensor Institute has been sending final year students on internships abroad with the support of Erasmus+, a grant programme of the European Union, since 2007.

Our school received the VET-CHARTER for this purpose in March 2018. This is a quality label awarded to schools which, according to Erasmus+, have built up a good reputation when it comes to organizing traineeships abroad.

At the end of 2020, our application for accreditation was also approved. This is a kind of long term agreement between the Ensor Institute and Erasmus+ which allows us to continue this project at least until 2027.

Internships abroad

All our final year students are given the opportunity to go abroad for an internship, for which we cooperate with partner schools in Finland and Portugal or with our own developed network of companies in Spain and Italie.

  • Finland: Graphic Design, Arts & Stage Techniques

  • Portugal: Restaurant & Kitchen, Tourism

  • Italie: Beauty Care, haircare, Fashion

  • Spain: Business & Organisation, Application & Data, Sales

 

By means of a motivation portfolio and interview, the students convince a jury of their enthusiasm and motivation. Then they are ready for a unique adventure on both a professional and personal level. 

Their “backpack” will be filled with a fantastic experience in their field, but in addition to this, the internship abroad is an incredible life experience! The students practice a foreign language, they get a taste of a different culture, they have to live and work independently but also together, they have to be self-reliant and take initiative, ...

In short: the students are prepared for the European labour market, since the Erasmus+ project adds value to both their education and their personal development!

Job shadowing and courses

We do not only organise work placements abroad for our students, but we also like to send our teachers on job shadowing or foreign courses so that they too can broaden their horizons, increase their professional knowledge and expand their didactic range. This is fully in line with our school's professionalisation strategy.

Receiving organisation

We like to send our students and teachers abroad, but in the meantime we also like to present ourselves as a receiving organisation for our foreign partners. Students and teachers from our partner schools abroad are more than welcome to come and have a look or do an internship at our school and at intern placements of our network.

NL
ENG

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

bottom of page